RU EE ENG SWE FI

Beskattning

Skattetjänster i Finland, skattetjänster utomlands, förhandsbesked och skattebesvär.

Vi erbjuder individuella skattetjänster för privatpersoner och ägarföretagare i rent inhemska situationer.

Dessutom hjälper vi även våra kunder med frågor som rör beskattning, socialskydd och invandringstillstånd i samband med flytt utomlands eller till Finland. Vidare erbjuder vi högklassig experthjälp i frågor som rör internationella, gränsöverskridande arv och gåvor.

Vi erbjuder även våra mångsidiga experttjänster för utländska företag som vill inleda verksamhet i Finland eller planerar kortvarig projektleverans i Finland.

Inhemsk skattetjänst

I första hand erbjuder vi individuella skattetjänster för privatpersoner och ägarföretagare i rent inhemska situationer. Tjänsterna innefattar upprättande av skattedeklaration och uppgörande av genmälen till förfrågningar av skattemyndigheterna. Vi bistår även vid uppgörande av ansökningar om förhandsbesked och ändring av beskattningen. Dessutom omfattar våra tjänster bl.a. skatteeffektiva planer och uppgörande av dokument som stöder planerna i samband med generationsväxling och överföring av förmögenhet.

Vi bistår även våra kunder med att lösa de ofta mycket krävande frågorna som rör beskattning, socialskydd och invandringstillstånd i samband med flytt utomlands eller till Finland. Vidare erbjuder vi högklassig experthjälp för internationella, gränsöverskridande arv och gåvor.

Våra internationella skattetjänster

Vi erbjuder våra mångsidiga experttjänster för utländska företag som vill inleda verksamhet i Finland eller planerar kortvarig projektleverans i Finland.

Dessutom omfattar vårt tjänstesortiment till exempel hjälp för företag som vill etablera sig i Finland vad beträffar fastställande av skattepliktighet och tolkning av skattebestämmelserna och kontakt med skattemyndigheterna samt vad beträffar skötsel av skyldigheter som rör registrering och rapportering.

Dessutom bistår vi företagen med att sköta arbetsgivarens skyldigheter i Finland och utomlands vad beträffar arbetstagare med kommendering utomlands. Våra omfattande experttjänster för kommenderingar utomlands innefattar bl.a. uppgörande av avtal som rör kommendering utomlands samt rådgivning vad beträffar beskattning, socialförsäkring och uppehållstillstånd för arbetstagarna samt anmälningar till myndigheterna.

Förhandsbeslut

Om man vill ändra företagsstrukturen så den motsvarar kommande behov av att förändra verksamheten, företagsköp, generationsväxling, utvidgning av aktieägarbasen eller finansieringen av verksamheten, krävs alltid att man utreder hur ändringarna inverkar på beskattningen. Tolkningarna som rör ändringar i företagsstrukturen kan ändras och det krävs ofta att man kontrollerar skattemyndigheternas tolkningar för att uppnå önskat resultat. Detta görs med förhandsbesked.

Skattebesvär

Skatteförvaltningen fattar dagligen beslut som inte motsvarar vad företagen uppfattar som korrekt och rimlig beskattning. I dessa fall är det viktigt att man använder en erfaren skatteexpert för att upprätta besvär eller skatterättelse. Ett besvär eller en begäran om rättelse som upprättas dåligt kommer inte att lyckas. Vi har lång erfarenhet av skatterådgivning och skatteplanering både för inhemska och internationella projekt.